Aanbod

Jan Andreae ondersteunt bedrijven, organisaties en individuen bij verandering. Daarvoor heeft hij een aantal producten en instrumenten ontwikkeld:

Quick scan

Quick scan wordt gedaan om een analyse te maken van (complexe) problematieken binnen een organisatie, veelal op het snijvlak van structuur, samenwerkingsdynamieken en cultuur. Op basis van gesprekken met betrokken medewerkers en hun leidinggevenden wordt middels een onderzoeksrapport een diagnose van de problematiek gepresenteerd, samen met de hoofdlijnen van een plan van aanpak.

Zo heeft Jan Andreae bijvoorbeeld onderzoek gedaan bij:

 • Greenpeace Meditterranean, Turkije, Libanon, Israel, over samenwerkingsproblematiek als gevolg van oorlog
 • Dichterbij (gehandicaptenzorg), over het functioneren van de top
 • Tien non-governmental organizations in de Gazastrook over effectiviteit in wederopbouw
 • ACS Audiovisual Solutions
 • Natonale Politie en vakbonden over inrichtingsvraagstukken
 • Unie voor Vrijwilligers Amsterdam
 • Raad van State – Bestuursraad
 • Stichting Al Amal Utrecht

Coaching

Coaching is een maatproduct, afgestemd op de situatie en de behoeften van de persoon die een coachingsvraag heeft. Een individueel coachingstraject omvat elementen van inzichtverandering en gedragsverandering en is in hoge mate actiegericht.

Quick scans brengen aan het licht waar stagnaties optreden en hulp geboden kan worden. Individuele coaching kan een bijdrage leveren aan stagnaties in het persoonlijk functioneren.

Trainingen

Trainingen kunnen teambuilding, intervisietrajecten of op maat gesneden thematische trajecten zijn. Trainingen worden op de organisatielocatie of elders gegeven.

Elke training start met verkenning en diagnose. Afhankelijk van de uitkomst van deze verkenning krijgt de training / het trainingstraject haar precieze invulling in overleg met de opdrachtgever.

Door Jan Andreae verzorgde trainingstrajecten op het gebied van leiderschap, empowerment en toekomstvisie:

 • USG People – de Top 100
 • Greenpeace Nederland en Greenpeace International – hoger kader
 • Nationale Politie – verschillende regionale managementteams
 • Raad van Regionale Brandweercommandanten
 • Regionale Veiligheidsraden
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Gemeente Almere
 • Horizon College Noord Holland
 • PAX
 • Defensie
 • Koninklijke Marechaussee

Begeleide intervisie

Intervisie is een gestructureerde methode om vragen en problemen gerelateerd aan het persoonlijk functioneren in het werk systematisch te onderzoeken. Hierbij staan kwaliteitsverhoging (product en resultaat), welzijn (betrokkenheid en communicatie) en uitkomstgerichtheid centraal. Het erkennen van de waarde van onderlinge advisering vanuit een gelijkwaardige positie is een uitgangspunt.

Bezinningsdagen

De dagelijkse praktijk biedt niet altijd voldoende gelegenheid tot reflectie op het werk, het individuele functioneren en de eigen ambities, het beleid of de omgang met collega’s.

Elementen tijdens bezinningsdagen zijn: inzicht verwerven, werkelijk reflecteren, de moed hebben om te kijken naar de schaduwzijde van het eigen functioneren en de gedoogzones voor disfunctioneren in kaart brengen.

Op basis van het resultaat van bezinningsdagen kunnen deelnemers beslissingen nemen over het creëren van een nieuwe realiteit in hun dagelijks werk en samenwerking.

Seminars/werkconferenties

Seminars / werkconferenties zijn bedoeld voor grotere groepen (van maximaal 1.000 deelnemers) uit dezelfde organisatie die een thema willen verkennen en uitdiepen, met als doel deskundigheidsbevordering of om organisatieverandering te ondersteunen.

Werkconferenties kunnen elementen bevatten als lezingen, workshops en speelse werkvormen, zoals theater, muziek en dans. Hiervoor werkt Jan Andreae uitsluitend samen met gekwalificeerde professionals.

Door Jan Andreae zijn seminars / werkconferenties verzorgd voor:

 • Achmea SZ
 • de Noodzaak van Vrede
 • Nederlandse Vereniging van Vertrouwenspersonen
 • Re-Thinking Healthcare samen het Bert Hellinger Instituut
 • Voorbij de Knoop – Jeugdzorg Nederland samen met het Bert Hellinger Instituut

Theaterproducties

Op inhoudelijke thema’s maken wij samen met anderen voordrachten die omlijst worden met muziek, dans en filmfragmenten.

Zo hebben wij afgelopen jaren indringende voorstellingen gemaakt over maatschappelijke vraagstukken als: diversiteit, migratie, leiderschap, duurzaamheid en omgaan met het huidige tijdsgewricht.

Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling biedt inzicht en kan antwoorden geven op vragen als:
 • waar komen de machtsdynamieken vandaan?
 • waarom is er zoveel ontevredenheid bij de mensen?
 • hoe zijn wandelgangen ontstaan en hoe doorbreek je ze?
 • waarom krijgen we geen grip op de ontwikkeling van de organisatie?
Vragen als deze laten zich niet zo eenvoudig beantwoorden. Wanneer praten en denken geen oplossing biedt, kan een organisatieopstelling verrassende inzichten bieden. Zie ook ons systemisch gedachtengoed onder: Visie